Copyright website

Alle rechten zijn voorbehouden.

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Frederik Uitvaartverzorging en onze gelieerde ondernemingen. Ook het gebruik van merk- en handelsnamen of beeldmerken (logo’s) van Frederik Uitvaartverzorging en gelieerde ondernemingen in op zoekmachines gerichte teksten c.q. pagina’s is niet toegestaan.

Frederik Uitvaartverzorging hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.